Uitleg methodieken

Lean production

Lean manufacturing (Engels voor slanke productie) of Lean production  is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen, zaken die geen toegevoegde waarde leveren, te elimineren. Hierdoor gaat de productiekwaliteit omhoog en gaan de productiekosten omlaag, wat leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat.

Kaizen

Kaizen (改善, Japans voor “veranderen naar beter” of “verbetering”) is een aanpak in productiviteitsverbetering. De doelstellingen van kaizen zijn onder andere het elimineren van verspillingen (activiteiten die kosten toevoegen maar geen waarde) en Just in Time-leveringen.

5S

5S refereert aan vijf Japanse woorden die een gestandaardiseerde en efficiënte werkplekinrichting beogen.

Poka Yoke

Poka yoke (ポカヨケ) is een Japanse term gebruikt in Lean Manufacturing en betekent zoveel als foolproof. Het is een methode om een productieproces zodanig te vormen dat het bijna onmogelijk wordt om fouten te maken. Een operatie wordt uitgevoerd op een manier dat de correcte handeling geforceerd wordt. Het concept is gelanceerd door Shigeo Shingo als deel van het Toyota Production System.

Value Stream Mapping

een methode om snel processen in kaart te brengen en te analyseren waar verbeterpunten zijn ten aanzien van kwalititeit, doorlooptijd en kosten.

SMED

Single Minute Exchange of Die is een methode uit de lean manufacturingfilosofie. De SMED-methode tracht een snelle en efficiënte manier voor het omstellen van een productieproces te bekomen. Dit concept zegt dat elke omstelling minder dan tien minuten zou moeten duren.

Pull productie / just in time

Het pull productie proces is een logistiek productieconcept dat voor de sturing gebruikt maakt van het “pull” (trek) sturingsprincipe. Deze vraag trekt de producten door de gehele logistieke keten. Het “pull” systeem wordt ook wel het just in time systeem genoemd. Immers door het “pull” besturingsprincipe wordt “net op tijd” of “zo laat mogelijk” geleverd.

INK-model

Het INK-model is een breed gebruikt managementmodel en is bedoeld voor organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren. Door middel van het INK-model wordt de volwassenheid van de organisatie bepaald en worden verbeterpunten geïdentificeerd. Het model helpt organisaties te focussen op de gebieden waar verbeteringen mogelijk zijn.

Total Quality Management

Total Quality Management (TQM) (ook: Integrale kwaliteitszorg) is een managementstroming gericht op voortdurende verbetering van algemene bedrijfsprestaties, en een focus legt op het voldoen aan klanteisen en de bedrijfsstrategie.

Kwaliteitscirkel van Deming

De cirkel is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossen ontwikkeld door William Edwards Deming. De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle organisaties van toepassing zijn. In een cyclus kunnen die zorgen voor een

betere kwaliteit.

Business process redesign

Business Process Reengineering is, vrij vertaald naar het Nederlands, “bedrijfsprocesverbetertechniek”. Business Process Reengineering is een managementtechniek en methodologie waarin een organisatie zijn bedrijfsprocessen fundamenteel en radicaal herstructureert om op deze manier grote verbeteringen in de organisatie te weeg te brengen.

Bottleneck theorie

De Theory of constraints (TOC) is een managementtheorie, ontwikkeld door Eliyahu Goldratt. Het komt er op neer dat er in elk proces knelpunten zijn, knooppunten van deelprocessen die gepasseerd moeten worden alvorens de volgende deelprocessen in gang gezet kunnen worden

FMEA

Failure mode and effects analysis is een methode die mogelijke faalwijzen en hun effecten analyseert en om op voorhand constructieve- of procesmaatregelen te treffen die dit mogelijk falen voorkomen.

SWOT analyse

De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald.

Zelfsturende teams

Een zelfsturend team is een relatief vaste groep van medewerkers in een organisatie die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale proces waarin producten of diensten tot stand komen, die aan een interne of externe klant worden geleverd.

Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.

Zes denkhoeden en lateraal denken (Edward de Bono)

Het denkproces wordt geanalyseerd, afgebroken en opgesplitst in verschillende denkrollen die door denkhoeden worden voorgesteld. Deze techniek kan ook in een vergadering gebruikt worden of bij de samenstelling van een management team.

QRM: Quick response Manufacturing

QRM is een methodiek, waarbij focus op doorlooptijdverkorting ligt. Van hieruit worden naast de doorlooptijd ook de kwaliteit verhoogd en kosten gereduceerd. (lees meer)